Artikel 1 NAAM EN ZETEL
 1.1 Het zelfstandige kerkgenootschap draagt de naam Chinese Mandarin CAMA Gemeente Amsterdam. Zij is gevestigd te
       Amsterdam.
1.2 De gemeente heeft zich met gelijkgezinde gemeenten verenigd in de CAMA Gemeenten Nederland(CGN).

Artikel 2 GRONDSLAG/GELOOFSBELIJDENIS
De gemeente aanvaardt de Bijbel, te weten alle canonieke boeken, als het geïnspireer­de, gezaghebbende Woord van
God. Daarom gelooft en belijdt zij:
2.1 er is één God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest;
2.2 Jezus Christus is waarachtig God en mens. Hij is geboren uit de maagd Maria en verwekt door de Heilige Geet.
      Hij
stierf aan het kruis als de Rechtvaardige voor de onechtvaardigen. Degenen, die in Zijn plaatsvervangend offer
      geloven worden allen gerechtvaardigd op grond van zijn vergoten bloed. Hij 
verrees uit de dood naar de Schriften.
      Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze Grote 
Hogepriester. Hij zal wederkomen om zijn
      Koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te stichten;
2.3 de Heilige Geest is een goddelijke Persoon, gezonden om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en
      kracht te geven. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en van oordeel;
2.4 het Oude en Nieuwe Testament, onfeilbaar in hun oorspronkelijke vorm, zijn woordelijk geïnspireerd door God en een
      volledige openbaring van Zijn wil ten opzichte van de verlossing van de mens.
Zij vormen samen de goddelijke en
      enige regel voor het geloof en geestelijk leven van de gelovige;
2.5 De mens was oorspronkelijk geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; hij viel echter door
      
ongehoorzaamheid, waardoor hij zichzelf zowel tot de lichamelijke als tot de geestelijke dood veroordeelde. Alle
      mensen worden geboren met een zondige natuur, waardoor ze gescheiden zijn 
van het leven van God en kunnen
      alleen gered worden door het verzoenend werk van Jezus Christus.
Het toekomstige erfdeel van de gelovige is de
      opstanding ten leven, in eeuwige heerlijkheid en 
tegenwoordigheid van God, dat van de ongelovige de opstanding
      ten oordeel en een voor eeuwig 
gescheiden zijn van God;
2.6 door Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen; degenen die zich bekeren en geloven in Hem, worden
      wedergeboren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van het eeuwige leven, en worden 
kinderen van God;
2.7 het is de wil van God dat iedere gelovige met de Heili­ge Geest vervuld wordt en door Hem geheel geheiligd, dat hij
      zich afscheidt van de zonde en de wereld en zich geheel toewijdt aan de wil van God, 
daarvoor kracht ontvangend
      voor een heilig leven en vruchtbare dienst. Deze vervulling is het 
werk van de Heilige Geest in de gelovige, tot stand
      gebracht tijdens en/of na zijn bekering;
2.8 in het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus is ook in genezing van onze sterfelijke lichamen voorzien.
      Gebed voor zieken en zalving met olie worden in de Schrift geleerd en zijn het 
voorrecht van de Gemeente in onze
      huidige tijd;
2.9 de Gemeente van Christus bestaat uit allen die geloven in de Here Jezus Christus, en die verlost zijn door Zijn bloed,
     
en wedergeboren door de Heilige Geest. Christus is het Hoofd van het Lichaam, Zijn Gemeente, die Hij de opdracht
      heeft gegeven om in de wereld uit te gaan als Zijn getuige, het 
Evangelie predikend  aan alle natiën. De plaat­selijke
      gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus 
die samen komen om God te aanbidden, opgebouwd te worden
      door het Woord van God, samen in 
gebed te gaan en gemeenschap te oefenen, het Evangelie te verkondigen, de
      naasten in liefde 
dienstbaarheid te betonenen de beide instellingen van Doop der gelovigen en Avondmaal te vieren;
2.10 er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een opstanding ten leven;
        voor de laatsten een opstanding ten oordeel;
2.11 de persoonlijke verschijning van Jezus Christus is aanstaande, als een gezegen­de hoop, tot opname van Zijn
        Gemeente en daarop volgend Zijn wederkomst op aarde met de Zijnen tot oprichting van 
Zijn duizendjarig rijk van
        vrede en gerechtigheid tot heil van alle volken der aarde.

Artikel 3 DOELSTELLINGEN
De gemeente stelt zich ten doel:
3.1 het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;
3.2 ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen
      door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig 
Handelingen 2:42;
3.3  de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en hen aan te sporen Christus bekend te
       maken;
3.4  in diaconale en pastorale nood te voorzien;
3.5  in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Artikel 4 MIDDELEN
De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel van activiteiten aan de
doelstellingen bevorderlijk zoals:
4.1  de prediking van het Woord van God;
4.2  het houden van samenkomsten;
4.3  bijbelstudie- en gebedsavonden;
4.4  kinder- en jeugdwerk;
4.5  evangelisatie en zendingswerk;
4.6  pastoraal en diaconaal werk;
4.7  het bijeenbrengen van de benodigde gelden.